પપ્પુ ના પેટ પકડી ને હસવતા જોક્સ, કાઠિયાવાડી જોક્સ

ભારતીય નારીના સંસ્કારો  ભારતીય નારી સંસકારો વળી ખૂબ જ હોય છે. તેઓ કોઈ દિવસ તેમના પતિને બધાની સામે AYE GADHE, OYE GADHE …

Read moreપપ્પુ ના પેટ પકડી ને હસવતા જોક્સ, કાઠિયાવાડી જોક્સ

તદ્દન નવા નકોર જોક્સ એ પણ ગુજરાતી માં હો.. પેટ પકડી ને હસશો..

મિત્રો, કેમ છો? બધા મજા માને? ફરી એક વાર હસવા માટે અમે આવ્યા છીએ. તમને હસાવા માટે આજે મજેદાર – જબરદસ્ત જોક્સ …

Read moreતદ્દન નવા નકોર જોક્સ એ પણ ગુજરાતી માં હો.. પેટ પકડી ને હસશો..