હવે તમે પણ બનાવો બહાર જેવા ટેસ્ટી અને પોચા રૂ જેવા વણેલા ગાઠિયા

ગુજરાતી નાસ્તો ગાઠીયા વિના પૂર્ણ થતો નથી, વાનણેલાનો અર્થ હાથથી વળેલું છે, આ ગાઠીયાને રોલ કરવા માટે તેઓ લાકડાની કટીંગ પેડ પર …

Read moreહવે તમે પણ બનાવો બહાર જેવા ટેસ્ટી અને પોચા રૂ જેવા વણેલા ગાઠિયા