વલસાડ નું “ઉબાળિયું”, હવે ઘરે જ બનાવો સ્વાદ એવો કે આંગળા ચાટતા રહી જશો

હેલ્લો મિત્રો, ઉબાડિયું વિષે તો તમે સંભાળિયું જ હશે. ઉબાડિયું એ એક વલસાડ ની પ્રખ્યાત વાનગી છે. આ વાનગી ખાવામાં પણ તેટલી …

Read moreવલસાડ નું “ઉબાળિયું”, હવે ઘરે જ બનાવો સ્વાદ એવો કે આંગળા ચાટતા રહી જશો